293 leksoft 19 กรกฏาคม 2560
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสื่อและเว็บไซต์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสื่อและเว็บไซต์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลเขวา...
172 leksoft 14 กรกฏาคม 2560
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ Admissions วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ Admissions ว...
59 leksoft 14 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ...อยุ่ที่สารคาม ของคุณทีม พัฒนาศักยภาพ....ทูบี ปี1ทุกคน
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ...อยุ่ที่สารคาม ของคุณทีม พัฒนาศักยภาพ....ทูบี ปี1ทุกคน...
135 leksoft 14 กรกฏาคม 2560
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/...
114 leksoft 14 กรกฏาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา...
122 leksoft 14 กรกฏาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ ทำความดีถวายในหลวง ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ ทำความดีถวายในหลวง ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น ...
30 leksoft 14 กรกฏาคม 2560
อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกยางนา พิทักษ์รักษ์ทรัพยากรป่าไม้ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกยางนา พิทักษ์รักษ์ทรัพยากรป่าไม้ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ...
25 leksoft 14 กรกฏาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ...
37 leksoft 14 กรกฏาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560...
1317 leksoft 02 มิถุนายน 2560
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม...
124 leksoft 30 พฤษภาคม 2560
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คนและชุมชน กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการบริหารงานผู้ผลิตเสื่อกก ชุมชนแ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คนและชุมชน กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการบริหารงานผู้ผลิตเสื่อกก ชุมชนแ...
121 leksoft 29 พฤษภาคม 2560
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชน ลานวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรม:ลานวัฒนธรรมกันทรวิชัย โกสุมพิสัย จัดขึ้นที่อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถา
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชน ลานวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรม:ลานวัฒนธรรมกันทรวิชัย โกสุมพิสัย จัดขึ้นที่อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถา...

ติดตามข่าวทาง FACEBOOK