41 leksoft 23 พฤษภาคม 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม Work shop กระบวนการ เทคนิค วิธีการในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงพื้นที่ ให้กับนักวิจัยในโครงการของ สสส. เป็นวันที่ 2 วิทยากรโดย ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง มาให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิค เครื่องมือ ที่จะนำไ
วันที่ 23 พ.ค. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม Work shop กระบวนการ เทคนิค วิธีการในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงพื้นที่ ให้กับนักวิจัยในโครงการของ สสส. เป็นวันที่ 2 วิทยากรโดย ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง มาให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิค...
113 leksoft 19 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ...
114 leksoft 18 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ, โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ประเภทโครงการเด็กดีมีที่เรียน (สพม.) และ (อบจ.) วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ, โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ประเภทโครงการเด็กดีมีที่เรียน (สพม.) และ (อบจ.) วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ...
48 leksoft 17 พฤษภาคม 2560
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2560 (QA_KM Day 2017) วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2560 (QA_KM Day 2017) วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา...
44 leksoft 15 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกบริการวิชาการโดยการมอบเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่บ้านเหล่าน้อย ต.เขวา จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกบริการวิชาการโดยการมอบเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่บ้านเหล่าน้อย ต.เขวา จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพ...
72 leksoft 09 พฤษภาคม 2560
สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดวิพากษ์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 150503, 150505, 150508 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดวิพากษ์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 150503, 150505, 150508 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา...
44 leksoft 08 พฤษภาคม 2560
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 / 2560 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคาร
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 / 2560 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคาร...
47 leksoft 06 พฤษภาคม 2560
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา...
172 leksoft 30 เมษายน 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม Auditorium 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างสรรค์
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม Auditorium 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างสรรค์...
21 leksoft 30 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดี เปิดงาน ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ดร.ภาส ภาสสัทธา จาก ปปช. และ พันตำรวจโทพงศ์อินท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดี เปิดงาน ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ดร.ภาส ภาสสัทธา จาก ปปช. และ พันตำรวจโทพงศ์อินท...
27 leksoft 28 เมษายน 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา...
23 leksoft 24 เมษายน 2560
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน วันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน วันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม...
15 leksoft 22 เมษายน 2560
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม...
12 leksoft 20 เมษายน 2560
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่าย 3 D เพื่อสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมแลจริยธรรมแก่นักศึกษา ณ วัดสว่างวารี ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาพร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่าย 3 D เพื่อสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมแลจริยธรรมแก่นักศึกษา ณ วัดสว่างวารี ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาพร ...
13 leksoft 18 เมษายน 2560
รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรฯ วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศา
รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรฯ วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศา...

ติดตามข่าวทาง FACEBOOK