Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวสุ มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. พร้อมด้วยทีมงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำเสนอแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวสุ มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. พร้อมด้วยทีมงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำเสนอแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งประเมิน 5 ดัชชี คือ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นปรธะานในพิธีเปิด

Facebook comment