Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

Facebook comment