Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ทำพิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment