Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท มดแดง ลิสซิ่ง จำกัด ในการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนายสุรณัฐ ลิ้มสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มดแดง ลิสซิ่ง จำกัด เป็นผู้ลงนาม มีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นพยาน

Facebook comment