Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธี MOU ยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานใน “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม”

การลงนามในครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรม 
ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้คนไทยมีงานทำ มีรายได้ และมีความสุข
 
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยยึดหลักการความเสมอภาค ความถูกต้องตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด โดยมีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานประสานงาน และทั้งสองฝ่ายได้กำหนดแนวทางการร่วมมือดังต่อไปนี้
 
1. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุน การยกระดับความรู้และทักษะฝีมือที่จำเป็น ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ บุคคลทั่วไป ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ มีฝีมือเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือ แรงงาน
2. การร่วมมือนี้เป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 
เพื่อการประกอบอาชีพ และการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. การร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบุคคลทั่วไป
4. การร่วมมือนี้เป็นการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการยกระดับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม SMEs กลุ่มอาชีพ ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุน การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. การร่วมมือนี้จะเป็นการจัดการความรู้การประกอบอาชีพให้ได้มาตรฐานการรับรองสินค้า และการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
โดยการลงนามในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เป็นผู้ลงนาม
 

Facebook comment