Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1(157)/2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1(157)/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. มรภ. ทั้งนี้ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

Facebook comment