Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2558

รองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหะพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา — กับ ประวิต เอราวรรณ์ ที่ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ

Facebook comment