Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2558

รองศาสตราจารย์สมชายวงศ์ เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment