Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง “ การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการขจัดการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ”

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง “ การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการขจัดการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ”จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

Facebook comment