Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กล่าวต้อนรับ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เครือข่าย เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ "ไอซีที" ทั้ง 3 จังหวัด

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุ 4B ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิกาบดี มรม. กล่าวต้อนรับ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เครือข่าย เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ "ไอซีที" ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ถูมิปัญญาม้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้

Facebook comment