Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประธานเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

Facebook comment