Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประธานเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 

Facebook comment