Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2558

วันที่ 25 มิ.ย.2558 ที่ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2558 โดยมี ศ.ดร.ปริญญา จินดา ประเสริฐ นายกสภา มรม. เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปริญญา จินดา ประเสริฐ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสมัยที่ 2 และแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวาระที่ 2 เช่นกัน สภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 


Facebook comment