Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปร่วมประชุมจัดงานประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2558

วันที่ 25 มิ.ย. 58 เวลา 13.30 - 15.00 รศ.ชูชาติ ผาระนัด ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปร่วมประชุมจัดงานประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2558 สำหรับในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 ครั้งที่ 2 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

Facebook comment