Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกท่าน ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกคน

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกท่าน ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกคน ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ของนักศึกษาใหม่ ทั้ง 10 คณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมี รู้จักกฎ ระเบียบและปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในขณะที่ศึกษาอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร

Facebook comment