Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICSSS2015) ครั้งที่ 5

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICSSS2015) ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 1 /2558 วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา

Facebook comment