Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา

Facebook comment