Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดเสวนาถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้หัวข้อ " เรื่องเล่า ก่อนเกษียณ " ประจำปี 2558

สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดเสวนาถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้หัวข้อ " เรื่องเล่า ก่อนเกษียณ " ประจำปี 2558 ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์สารสนเทศอาเซียน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดเสวนาถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้หัวข้อ " เรื่องเล่า ก่อนเกษียณ " ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องราวต่างๆ จากประสบการการทำงาน และความประทับใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากผู้เกษียณอายุราชการ สร้างคุณค่าและประโยชน์ทางการศึกษาแก่คนรุ่นหลัง โดยมีรองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกล่าวการเสวนา พร้อมกับร่วมพิธีบายศรี-สู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม,อาจารย์พัชรินทร์ นาเสงี่ยม , รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริ ถีอาสนา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสฤษฎ์ สรรพอาษา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชินา วัฒนชีวโกศล , อาจารย์สุวรรณี วิวัฒนาเจริญกุล อาจารย์ศิวพร เดชชัย , นายเดช หวานอารมณ์ , นางภัทรินทร์ น้อยเจริญ , นายสนั่น จันทร์วิเศษ และนายไพฑูรย์ อามาตพล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน อุทิศตนและเสียสละ เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาโดยตลอด แม้จะเสร็จสิ้นภารกิจทางราชการ แต่เชื่อว่าท่านจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกหลาน เป็นเสาหลักให้กับครอบครัว และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติที่ดีงามต่อไป

Facebook comment