Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมวิบูลย์ ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 12 แห่ง ประชุมร่วมกัน

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมวิบูลย์ ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 12 แห่ง ประชุมร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการผลิตและพัฒนาครู

Facebook comment