Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมกับมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิบูล – ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมกับมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิบูล – ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา

Facebook comment