Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8 / 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8 / 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา

Facebook comment