Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาเก้าสิบปีลูกพระวรุณเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 กันยายน 2558 ที่สนามอรุณปรีดีดิลก สนาม 3

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาเก้าสิบปีลูกพระวรุณเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 กันยายน 2558 ที่สนามอรุณปรีดีดิลก สนาม 3

Facebook comment