Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

30 ก.ย. 58 เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

30 ก.ย. 58 เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จึงขอเชิญบุคลากรทุกหน่วยงานที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ได้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามวัน และเวลาดังกล่าว

Facebook comment