Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 24 ก.ย. 2558 เวลา 09.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทายลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2558 ที่ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ อาคาร 34 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา

วันที่ 24 ก.ย. 2558 เวลา 09.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทายลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2558 ที่ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ อาคาร 34 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม

Facebook comment