Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมงานครบรอบ 123 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมงานครบรอบ 123 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558

Facebook comment