Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ที่ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดมหาสารคาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดมหาสารคาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

Facebook comment