Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ มุ่งเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ห้อง conference room 2 คณะวิทยาการจัดการ

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การผลิตรายการโทรทัศน์
มุ่งเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ห้อง conference room 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การผลิตรายการโทรทัศน์
ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรี ดร. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ผู้ช่ายอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวนกว่า 50 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรี ดร. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ผู้ช่ายอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กระแสยุคโลกาภิวัตน์ หน่ายงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอชน ต้องการเป็นที่ยอมรับ รู้จัก และความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน จากกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนประชาชน
เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ให้สำเร็จวัตถุประสงค์ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ จึงเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสาร ความหมาย
ความคิด อย่างมีแบบแผนไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และการให้การสนับสนุนร่วมมือ อันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
ให้ปรากฏต่อสาธารณชน ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ ต้องตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำด้วย ทั้งนี้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้ความความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ในรู้แบบสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกทักษะ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook comment