Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องอธิการบดี

Facebook comment