Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนา ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวการศึกษา ประจำปี 2558 ร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมเ

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนา
ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวการศึกษา ประจำปี 2558 ร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมเธียรเตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์แนะแนวจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
ตลอดจนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าร่วมกว่า 300

Facebook comment