Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อธิการบดี มรม.ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำ 2558 จากศาลยุติธรรม

อธิการบดี มรม.ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ
เนื่องในวันรพี ประจำ 2558 จากศาลยุติธรรม

Facebook comment