Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment