Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยธุรกิจเชียงไฮ้ ประเทศจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยธุรกิจเชียงไฮ้ ประเทศจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment