Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา วันนี้เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา วันนี้เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2558 การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทุกคน ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดทั้งได้พบปะกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยในภาคเช้า เป็นการปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยต่างๆ ระหว่างที่ศึกษาอยู่นี้ ส่วนภาคบ่าย เป็นการปฐมนิเทศระดับคระและระดับสาขาวิชา โยให้นักศึกษาทุกคน เข้าพบคณาจารย์ตามที่กำหนด ซึ่งในวันนี้มีนักศึกษามารายงานตัวเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร 11 สาขาวิชา รวมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร 9 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 สาขาวิชา หลักบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา ทั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เป็นอย่างดี

Facebook comment