Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากรเข้าแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ขุนศักรินทร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากรเข้าแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ขุนศักรินทร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558

Facebook comment