Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภาพใน ปีการศึกษา 2558วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิญ

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภาพใน ปีการศึกษา 2558วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment