Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แด่ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกัน ถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แด่ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) วันที่ 23 ธันวาคม 2558

Facebook comment