Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอบรม 6 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ผ่านมา สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ
(CHE QA online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุรภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ และนำไปใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

Facebook comment