Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รับมอบเกียรติบัตร มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับมอบเกียรติบัตร มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ที่ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 29 ธันวาคม 2558

Facebook comment