Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการความมือเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ เทศบาลเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน กับบริษัท เกรทเน็ส โฮมดิ้ง จำกัด

คณะ IT มรม. MOU กับ บริษัท เกรทเน็ส โฮลดิ้ง จำกัด และ เทศบาลตำบลเวียงยอง จ.ลำพูน
วันนี้ (25/01/59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.ประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการความมือเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ เทศบาลเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน กับบริษัท เกรทเน็ส โฮมดิ้ง จำกัด เพื่อร่วมมือในการสร้างเนื้อหาดิจิตอลสำหรับการศึกษา บนระบบ Digital Smart Education Platform (DSEP) โดยมี รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี,ผศ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารเทศ และ นายธรรมรัตน์ พุตน้อย ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท เกรทเน็ส โฮมดิ้ง จำกัด,นายเอกรัช ศศิรัตนโรจน์ ที่ปรึกษาบริษัท เกรทเน็ส โฮมดิ้ง จำกัด นายอิทธิพัทธ์ หอมสุวรรณกรรมการผู้จัดการ บริษัทธนซอฟต์ จำกัด และนายรักษ์เกียรติ ศิริจันทรานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง จ.ลำพูน เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้
ความร่วมมือในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นักตั้งแต่วันที่ทำการบันทึกข้อตกลงนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ทั้งสามหน่วยงานจะได้ทำบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ Digital Smart Education Platform (DSEP) สำหรับการจัดทำเนื้อหาดิจิตอลสำหรับการศึกษา และจัดหาวิทยากรและหลักสูตรด้านไอซีที และเทคโนโลยี เพื่ออบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรเทศบาล รวมถึงให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้านสารสนเทศและให้การสนับสนุนงานด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
จึงถือได้ว่าการพัฒนางานด้านไอซีที เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้ดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี

Facebook comment