Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความคิดเห็นและวิเคราะห์เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาค

รองผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความคิดเห็นและวิเคราะห์เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment