Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีสาน 90 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 150 จังหวัดมหาสารคาม ทุนทางวัฒนธรรมอีสาน กับการพัฒนาท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีสาน 90 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 150 จังหวัดมหาสารคาม ทุนทางวัฒนธรรมอีสาน กับการพัฒนาท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ เป็นวิทยากร วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34

Facebook comment