Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 มีนาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 มีนาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment