Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองความดีความชอบเพื่อรับรองบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปีพ.ศ.2559 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองความดีความชอบเพื่อรับรองบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปีพ.ศ.2559 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment