Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานด้านการวิจัย มุ่งหวังส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย เพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานด้านการวิจัย มุ่งหวังส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย เพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย เพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดการความรู้ผลงานวิจัยกับเครือข่ายวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสงวน ปัสสาโก ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและยอดเยี่ยม จำนวนทั้งสิ้นกว่า 70 คน วันที่ 7 เมษายน 2559

Facebook comment