Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค. 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค. 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

Facebook comment