Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้และการขับเคลื่อนประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์แ

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้และการขับเคลื่อนประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิญญคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment