Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี รศ.สมชาย วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิชาภาษาจีน และทุก ๆหลักสูตรยินดีต้อนรับนักศึกษาทุก ๆ คนครับ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี รศ.สมชาย วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิชาภาษาจีน และทุก ๆหลักสูตรยินดีต้อนรับนักศึกษาทุก ๆ คนครับ

Facebook comment