Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

Facebook comment