Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment